1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไพทูรย์ สุทธิสน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายอภิวิชญ์ คำอุ่น    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายไพทูรย์ สุทธิสน    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายอภิชล แสวงดี    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายศศิเดชา จิตตะยโศธร    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายสิทธิพันธุ์ จำปาเนตร    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายอภิวิชญ์ คำอุ่น    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายเกริกฤทธ แก้วเกาะ
   นักศึกษา    2. นายสุรชัย บุญทศ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอภิวิชญ์ คำอุ่น