1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไพทูรย์ สุทธิสน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเอนก สืบศรี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายไพทูรย์ สุทธิสน    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสนองศิลป์ ศิริโสม    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายชโรธร แก่นจำปา    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายโชคอนันต์ กาลจักร    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
              นายเอนก สืบศรี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายพงศธร ดีขุนทด
   นักศึกษา    2. นายวีระชัย เจริญ
   นักศึกษา    3. นายธนากร แก้วมะไฟ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเอนก สืบศรี