1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.11. สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจำเริญ ศรีวะโสภา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายอดิสรณ์ ไหว้พรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายศุภฤกษ์ ศรีดาว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายชานนท์ เต้าทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุรศักดิ์ แสวงแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายเอกภพ มิรัตนไพร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายฉัตรมงคล คำพา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              ว่าที่ ร.ต.ผดุงศักดิ์ แพงทรัพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายปริวัชร คำศรีสุข    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายจำเริญ ศรีวะโสภา    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายอดิสรณ์ ไหว้พรหม    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายศุภฤกษ์ ศรีดาว    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายชานนท์ เต้าทอง    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุรศักดิ์ แสวงแก้ว    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายเอกภพ มิรัตนไพร    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายฉัตรมงคล คำพา    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              ว่าที่ ร.ต.ผดุงศักดิ์ แพงทรัพย์    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายปริวัชร คำศรีสุข    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   15 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC)
   16 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC)
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายนิพัธิ กกแก้ว
   นักศึกษา    2. นายณัฐวุฒิ พรมน้อย
   นักศึกษา    3. นายภูริพัฒน์ กุมารสิทธิ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายปริวัชร คำศรีสุข
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายไชยราช เจริญตา
   นักศึกษา    2. นายจีรวุฒิ คามินโชคอนันท์
   นักศึกษา    3. นายกิตติศักดิ์ อาจผักปัง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายผดุงศักดิ์ แพงทรัพย์