1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.10. สาขาวิชาไฟฟ้า
         1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              มีนา มุละสีวะ     0611614285
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจำเริญ ศรีวะโสภา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายประสิทธิ์ ถาวรศิริภัทร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุรศักดิ์ บุญเอก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายธิติชนม์ สุมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเสรษฐสิริ กลางเมือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเอกภพ มิรัตนไพร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              ว่าที่ ร.ต.ผดุงศักดิื แสวงแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายฉัตรมงคล คำพา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายกฤตพล สุดบอนิจ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุรศักดิ์ แสวงแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
         กรรมการตัดสิน
              นายจำเริญ ศรีวะโสภา    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายประสิทธิ์ ถาวรศิริภัทร    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุรศักดิ์ บุญเอก    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายธิติชนม์ สุมา    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเสรษฐสิริ กลางเมือง    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเอกภพ มิรัตนไพร    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              ว่าที่ ร.ต.ผดุงศักดิื แพงทรัพย์    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายสุรศักดิ์ แสวงแก้ว    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายฉัตรมงคล คำพา    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายกฤตพล สุดบอนิจ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   15 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    แข่งขันทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าแลเะเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
   16 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    แข่งขันทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าแลเะเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายพรพิพัฒน์ โยคะสิงห์
   นักศึกษา    2. นายกษิเดช หาไชย
   นักศึกษา    3. นายสุรศักดิ์ ไชยรักษ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายมีนา มุละสีวะ
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายอลงกรณ์ ช้างดำ
   นักศึกษา    2. นายวีรวัฒน์ หงษ์นคร
   นักศึกษา    3. นายสุทธิพงษ์ ยืนยง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุรศักดิ์ แสวงแก้ว