1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมเกียรติ บุญน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายศศิพล จันทรารักษ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายมารุต จันทพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายวุฒิชัย สมคะเณย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายอนุวัฒน์ แซ่ลิ้ม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
              นายอนันต์ หอมใสย    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายวิจิตย์ แสงวงค์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายสมเกียรติ บุญน้อย    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายศศิพล จันทรารักษ    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายมารุต จันทพันธ์    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายวุฒิชัย สมคะเณย    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายอนุวัฒน์ แซ่ลิ้ม    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
              นายอนันต์ หอมใสย    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายวิจิตย์ แสงวงค์    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายชัยชนะ อาจวิชัย
   นักศึกษา    2. นายไกรสิทธิ แสงชาติ
   นักศึกษา    3. นายกิตติศักดิ์ มากระจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวุฒิชัย สมคะเณย์
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
   นักศึกษา    1. นายสิรภัทร บุญเหลือ
   นักศึกษา    2. นายกิจการ กลิ่นใกล้
   นักศึกษา    3. นายภูมินทร์ พรรณวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอนุวัฒน์ แซ่ลิ้ม