1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายทวี ละลอกนํ้า    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              ว่าที่ ร.ท สาคร ศรีสุวรรณ์    เลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายพุฒิพงค์ อิ่มประสงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายพูนทรัพย์ เถาว์แสน
   นักศึกษา    2. นายวายุ ไกรยะสินธ์
   ครูผู้ควบคุม    3. ว่าที่ร้อยโทสาคร ศรีสุวรรณ์
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายจิตรเทพ ปัญญะสา
   นักศึกษา    2. นายฤทธ์อิทธิราห์ วรโยธา
   นักศึกษา    3. นายคฑาวุธ คำศรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพิทวัส เวชกามา
   3. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
   นักศึกษา    1. นายพิทักษ์ชัย จันทภูมิ
   นักศึกษา    2. นายรัชชานนท์ วงษ์ปัตตา
   นักศึกษา    3. นายจักรพงษ์ วรหสังค์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพงศธร จันยุทา
   4. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
   นักศึกษา    1. นายปิยะพัฒน์ อัตตะมุง
   นักศึกษา    2. นายโกวิทย์ ภูสีดิน
   นักศึกษา    3. นายวัชรากร นามบุญลือ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชาญวิทย์ ปราบณรงค์
   5. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
   นักศึกษา    1. นายกฤตภาส แสงนาค
   นักศึกษา    2. นายณัฐพร พันธ์เลิศ
   นักศึกษา    3. นายภัทรภร ธงไชย
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพุฒิพงค์ อิ่มประสงค์