1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายทวี ละลอกนํ้า    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสกล สร้อยวิเชียร    เลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายธีรวัสส์ เนตรหาร
   นักศึกษา    2. นายก้องนรินทร์ อุตอามาตย์
   นักศึกษา    3. นายนันทวัฒน์ ไชยรักษ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสกล สร้อยวิเชียร
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายเก่งเฮง อึ้ง
   นักศึกษา    2. นายสิทธิพงษ์ สามารถ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายทิวายุทธ บุตรอำคา
   3. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
   นักศึกษา    1. นายนรินทร์ธร แก้วศรี
   นักศึกษา    2. นายโสภณ บุญคืน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุทธิพงษ์ แสงสีดา
   4. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
   นักศึกษา    1. นายธวัชชัย ศรีมันตะ
   นักศึกษา    2. นายพงศธร ยศพันธุ์
   นักศึกษา    3. นายภัคคินัย ธิมาชัย
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุวรรณ จันเจือ
   5. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
   นักศึกษา    1. นายเทพทัต นิสวัน
   นักศึกษา    2. นายธีรชัย ยอดสุข
   นักศึกษา    3. นายปวรปรัชญ์ ดียิ่ง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอภิทักษ์ อาจหาญ