1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 27 คน

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
เข้าร่วม 13 คน

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
เข้าร่วม 13 คน

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 9 คน

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 15 คน

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 6 คน

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 8 คน

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 8 คน

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 11 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 12 คน

1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 8 คน

1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 12 คน

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 4 คน

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 13 คน

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 19 คน

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 4 คน

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 5 คน

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 15 คน

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
เข้าร่วม 16 คน

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 20 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 19 คน

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 2 คน

3.3 สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 23 คน

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 46 คน

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 4 คน

3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 19 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 9 คน

3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 12 คน

3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 5 คน

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 6 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 5 คน

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 6 คน

5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 3 คน

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 2 คน

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 14 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 6 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 16 คน

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 13 คน

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 6 คน

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 8 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 22 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 16 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
เข้าร่วม 9 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 6 คน

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 18 คน

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 20 คน

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
เข้าร่วม 30 คน

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 57 คน

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 39 คน

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 18 คน

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
เข้าร่วม 12 คน

15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--