1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เข้าร่วม 14 คน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
เข้าร่วม 7 คน

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เข้าร่วม 9 คน

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เข้าร่วม 11 คน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
เข้าร่วม 18 คน

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เข้าร่วม 7 คน

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เข้าร่วม 3 คน

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เข้าร่วม 9 คน

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เข้าร่วม 10 คน

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เข้าร่วม 12 คน

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เข้าร่วม 3 คน

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เข้าร่วม 15 คน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เข้าร่วม 12 คน

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
เข้าร่วม 10 คน

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เข้าร่วม 10 คน

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เข้าร่วม 9 คน

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เข้าร่วม 8 คน

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 21 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 21 คน

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 2 คน

3.3 สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 22 คน

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 34 คน

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 5 คน

3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 15 คน

4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 5 คน

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 4 คน

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 2 คน

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 6 คน

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เข้าร่วม 24 คน

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เข้าร่วม 14 คน

วิทยาลัยเทคนิคเทิง
เข้าร่วม 27 คน

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
เข้าร่วม 10 คน

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--