1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เข้าร่วม 28 คน

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 13 คน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 17 คน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 21 คน

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 4 คน

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 4 คน

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 6 คน

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 3 คน

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 3 คน

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 3 คน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 3 คน

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 4 คน

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 18 คน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 8 คน

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 5 คน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 4 คน

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 13 คน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 9 คน

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 5 คน

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 10 คน

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เข้าร่วม 19 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เข้าร่วม 24 คน

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เข้าร่วม 2 คน

3.3 สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เข้าร่วม 18 คน

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เข้าร่วม 19 คน

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เข้าร่วม 7 คน

3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เข้าร่วม 9 คน

3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เข้าร่วม 4 คน

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เข้าร่วม 4 คน

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เข้าร่วม 2 คน

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เข้าร่วม 16 คน

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เข้าร่วม 8 คน

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เข้าร่วม 14 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เข้าร่วม 18 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เข้าร่วม 14 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เข้าร่วม 8 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เข้าร่วม 11 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
เข้าร่วม 21 คน

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--