1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
เข้าร่วม 30 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เข้าร่วม 4 คน

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เข้าร่วม 15 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เข้าร่วม 18 คน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
เข้าร่วม 24 คน

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
เข้าร่วม 17 คน

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
เข้าร่วม 10 คน

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เข้าร่วม 15 คน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เข้าร่วม 14 คน

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เข้าร่วม 11 คน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เข้าร่วม 8 คน

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เข้าร่วม 27 คน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เข้าร่วม 21 คน

1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เข้าร่วม 19 คน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เข้าร่วม 19 คน

1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เข้าร่วม 15 คน

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เข้าร่วม 7 คน

1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เข้าร่วม 4 คน

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เข้าร่วม 8 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เข้าร่วม 9 คน

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เข้าร่วม 10 คน

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เข้าร่วม 5 คน

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เข้าร่วม 5 คน

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เข้าร่วม 9 คน

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
เข้าร่วม 10 คน

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เข้าร่วม 20 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เข้าร่วม 27 คน

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เข้าร่วม 2 คน

3.3 สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เข้าร่วม 14 คน

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เข้าร่วม 26 คน

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เข้าร่วม 23 คน

3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เข้าร่วม 5 คน

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เข้าร่วม 2 คน

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
เข้าร่วม 19 คน

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
เข้าร่วม 11 คน

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
เข้าร่วม 16 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
เข้าร่วม 8 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
เข้าร่วม 9 คน

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
เข้าร่วม 24 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เข้าร่วม 24 คน

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--