1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
เข้าร่วม 36 คน

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
เข้าร่วม 4 คน

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
เข้าร่วม 34 คน

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
เข้าร่วม 33 คน

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
เข้าร่วม 16 คน

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
เข้าร่วม 29 คน

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
เข้าร่วม 22 คน

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
เข้าร่วม 12 คน

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
เข้าร่วม 12 คน

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
เข้าร่วม 14 คน

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
เข้าร่วม 14 คน

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
เข้าร่วม 12 คน

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เข้าร่วม 7 คน

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เข้าร่วม 16 คน

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เข้าร่วม 21 คน

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เข้าร่วม 8 คน

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เข้าร่วม 18 คน

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
เข้าร่วม 18 คน

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เข้าร่วม 29 คน

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เข้าร่วม 2 คน

3.3 สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เข้าร่วม 15 คน

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เข้าร่วม 41 คน

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เข้าร่วม 5 คน

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เข้าร่วม 15 คน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เข้าร่วม 8 คน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เข้าร่วม 20 คน

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เข้าร่วม 2 คน

7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เข้าร่วม 15 คน

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
เข้าร่วม 26 คน

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
เข้าร่วม 31 คน

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
เข้าร่วม 21 คน

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--