VECSkills 2021

งานประชุมวิชาการองค์การ และ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ผู้เข้าแข่งขันกว่า 8,000 คน จาก 908 สถานศึกษา เพื่อค้นหาเพชรเม็ดงามของอาชีวศึกษา

รายละเอียด