1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุรพงค์ สันติพงค์    ประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวิชัย กงพลนันท์    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายนิติพัฒน์ ปันอินแปง    กรรมการ    บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
              นายเกรียงไกร อนุจารี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายขวัญชัย หัตถกอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายมนตรี ม่วงวงษ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายอิศรพงษ์ วงค์เคา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายยุทธนา บุญยวง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายกฤษฎา ยอดแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเกษม ดอนชัย    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายศรียนต์ สาริกานนท์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
              ร.ต.กิตติศักดิ์ ฝั้นปันวงศ์    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายปิยะพงษ์ นวลจันทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายพิสิฐ ศรีพุทธพร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายอานนท์ ใจฟู    กรรมการ    บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
              นายประทีป ภิรบรรณ์    กรรมการ    บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
              นายอรรถพงษ์ ทรินทร์    กรรมการ    บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
              นายวิเชียร จันทร์ตายอด    กรรมการ    บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
              นายนพดล แปงหล้า    กรรมการ    บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม.คาร์เชียงราย จำกัด
              นายพงศกร อริยธนา    กรรมการ    บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม.คาร์เชียงราย จำกัด
              นายมานพ อูปเฮียง    กรรมการ    บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม.คาร์เชียงราย จำกัด
              นายยิ่งยศ กองจินา    กรรมการ    บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม.คาร์เชียงราย จำกัด
              นายกฤตภาส บ้านสระ    กรรมการ    บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม.คาร์เชียงราย จำกัด
              นายอัครเดช สุขคำ    กรรมการและเลขานุการ    บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม.คาร์เชียงราย จำกัด
              นายเมธาสิทธิ์ เจริญกิจ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายณัฐพล สอนสี
   นักศึกษา    2. นายกิตติพศ ถิ่นน้อย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสดใส มั่นคง
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายสายชล ภัทรเอกสกุล
   นักศึกษา    2. นายอภิรักษ์ อ่อนจิ๋ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชาญณรงค์ ผาแดง
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายวีระชน หมื่นหาญชุมพล
   นักศึกษา    2. นายณัฐพล บุตรศรี
   นักศึกษา    3. นายราชภัฏ มาหล้า
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชินวัฒน์ พิลึก
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายทิวากร กัลยา
   นักศึกษา    2. นายปิยดล ชวนคิด
   5. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายสมเจตน์ เจริญสุข
   นักศึกษา    2. นายเจนภพ สิริภุมริน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุวิทย์ แน่นอุดร
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายชัยนรินท์ พูลพิพัฒน์
   นักศึกษา    2. นายวิชญาพล คงรอด
   ครูผู้ควบคุม    3. นายปภังกร จินดาทวีโชค
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายบุลากร เทพสุยะ
   นักศึกษา    2. นายชัยวัฒน์ สุสะระ
   นักศึกษา    3. นายธนากร ก๋ายศ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกวิน เพิ่มทวี
   ครูผู้ควบคุม    5. นายจิรยุทธ สุทธหลวง
   8. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายพงศ์ภรณ์ เกตุคล้าย
   นักศึกษา    2. นายเอกวัฒน์ อิ่มเขียว
   นักศึกษา    3. นายณัฐวัฒน์ นาคจีน
   9. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายกิตติพงษ์ ทองแห้ว
   นักศึกษา    2. นายธงชัย ใจศรี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายมนตรี หิสวาณิชย์
   10. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายธนธรณ์ ปานพุ่ม
   นักศึกษา    2. นายเดชา ฟักเขียว
   นักศึกษา    3. นายปฏิพล นะวะมวัฒน์
   11. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายจิรพัฒน์ ปัญญาบุญ
   นักศึกษา    2. นายศวริศ หอมช่วง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกฤษฎา ยอดแก้ว
   12. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายวิทวัส วัชรากุลไพศาล
   นักศึกษา    2. นายรัฐธรรมนูญ ภูษิตยืนยง
   นักศึกษา    3. นายแสน ลุงคำ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณรงค์ฤทธิ์ สมจิตต์
   ครูผู้ควบคุม    5. นายกิตติศักติ์ ฝั้นปันวงศ์
   13. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายภาณุภัทร์ ดีจันทร์
   นักศึกษา    2. นายกิตติชัย สมทอง
   14. อศจ.แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
   นักศึกษา    1. นายจักรกฤษณ์ มณีพันธุ์
   นักศึกษา    2. นายวรพัฒน์ สิงห์ชัย
   นักศึกษา    3. นายศราวุฒิ วงค์โพธิ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายโกวิทย์ จุมพิศ