1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.3. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายดนัย เกี๋ยงแก้ว    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายปรีชา เรืองฉิม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายกฤตนัย ใหม่คามิ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายริน ยาวิชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
              นายธนกฤต ต๊ะพรมมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายอุทัย เทพสุรินทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเกียรติชัย ทำของดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสรรเพชญ สุขรัตน์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวีระชาติ จองปิ่นหย่า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายทวีวัฒน์ รื่นรวย    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยบรรพตพิสัย
              นายธวัช แก้วศรีพจน์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี
              นายนิกร สุขวงษ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายพิพัฒน์ สีมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายคำสิงห์ ศรีฆ้อง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายคธาวุฒิ รักษ์รงค์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายมานะ เตชะปิตุ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
              นายประหยัด นาวา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายกวีศักดิ์ แป้นขาว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายณัฐพล สิงห์แม่ง    กรรมการและเลขานุการ    รองฯวิทยาลัยการอาชีพรัตนะประสิทธิ์วิทย์
              ธงชัย ปัญญาวงค์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายปริยะ ดอกแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายชาตรี น้อยสี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
              นายประดล ยอดญาณะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายสินอมร แก้วเหลี่ยม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายสิทธิโชค กระต่ายทอง
   นักศึกษา    2. นายวันใหม่ มิตรไชสง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุวิชา ขุนณรงค์
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
   นักศึกษา    1. นายอดิศร เบญจบงกช
   นักศึกษา    2. นายสมชาย แซ่ว่าง
   นักศึกษา    3. นายสมัชญ์ พิมเสน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเอกชัย เปี้ยวเม่น
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
   นักศึกษา    1. นางสาวอาจรีย์ ทับเจริญ
   นักศึกษา    2. นายบดินทร์ พิมจอง
   นักศึกษา    3. นายณฐวัฒน์ โหสิริบรรพ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน
   ครูผู้ควบคุม    5. นายธวัช จันทร์สิงห์
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุติ นิลคง
   นักศึกษา    2. นายอภิสร บัวผัด
   นักศึกษา    3. นายรัฐพงษ์ คีรีสันติกุล
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธวัชชัย พิพิทธภัณฑ์
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายนันทวัฒน์ สุทธิประภา
   นักศึกษา    2. นายกฤติพงศ์ คะระเขื่อน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสมบูรณ์ สุทธิน่าน
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
   นักศึกษา    1. นายคานธี โยธารักษ์
   นักศึกษา    2. นายธัชพล ภารังกูล
   นักศึกษา    3. นายเจตรินทร์ แจ่มดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายทินกร ต๊ะแน่ว
   ครูผู้ควบคุม    5. นายเจษฎา คำเรือง
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายอภิรักษ์ บุญยืน
   นักศึกษา    2. นายปวริศ ศรีเทพธรรมวงค์
   นักศึกษา    3. นายภูริพัฒน์ ใหม่สุยะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอดิศร ตาลาน
   8. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายเริงฤทธิ์ ลังกา
   นักศึกษา    2. นายสุรเชษฐ์ ฝั้นต๊ะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายผดุงศักดิ์ ดวงฟู
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวรวิทย์ ชัยปัญญา
   9. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายอิทธิพร พุ่มดี
   นักศึกษา    2. นายศักดิธัช มอญเปีย
   นักศึกษา    3. นายกรภัทร์ สินจันทร์
   10. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายภัทรยศ น้อยคำภา
   นักศึกษา    2. นายกฤษณะ นันนวล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายปฏิภาณ คุณประเสริฐ
   11. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายณรงฤทธิ์ ศรีชุม
   นักศึกษา    2. นายจิรวัฒน์ วชระพันธ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายประสิทธิ์พร เณรพึ่ง
   12. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายญาณพัฒน์ ก๋าใจ
   นักศึกษา    2. นายอภิรัตน์ ชุมภู
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพูนศักดิ์ ปลายหาญ
   13. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพฝาง
   นักศึกษา    1. นายวินัย ลุงทุน
   นักศึกษา    2. นายปานอ่อง ปู่ยอด
   นักศึกษา    3. นายอดิศักดิ์ นายดอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายรุ่ง ชมภูมิ่ง
   14. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายปัญญพัฒน์ มวลคำลา
   นักศึกษา    2. นายอรรถพล อนุรักษ์
   ครูผู้ควบคุม    3. ส.อ. ทรงพล พิมพ์มะ
   15. อศจ.แพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
   นักศึกษา    1. นายชัยชนะ แหวนวงษ์
   นักศึกษา    2. นายธันยพงศ์ รอบโลก
   นักศึกษา    3. นายณัฐพงศ์ คะชา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวสันต์ ดวงจิตต์
   16. อศจ.แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
   นักศึกษา    1. นายชวลิต สันทัดพนาไพร
   นักศึกษา    2. นายแสนทิพย์ อนุรักษ์ภูมิ
   นักศึกษา    3. นายสมชัย ครองพื้นพิมาน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสกล สิงห์กุย