9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศุภกฤต กันทา    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายประสิทธิ์ ชลอยเมฆ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายณัฐธนา ปรัชญาวิชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              ว่าที่ ร.ต.วิทยา ไชยลังกา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายวิกุล บรรดิ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวจุฑามาศ จงใจ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวปณาลี เทพรักษา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางณัฐธยาน์ บำรุงนิคม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวกันยา นำทาน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวนิตยา สมศรี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวลักษณาวดี หมีโชติ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายอธิวัฒน์ วงค์ชมภู    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสมเกียรติ สิริพงษ์บุญสิทธิ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายสิทธิพร คลังแสง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              ว่าที่ร.ต. ศุภกฤษ บุญเจ็น    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวกนิษฐา เบ็ญชา    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางณมน ศรีพันธุ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
              นางสาววาทินี เชิดชูสกุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
              นางศรีสุภาพ วรรณแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นางอัญชลี เวียงคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเทิง
              นางสาวพิไลพร มหาวงศ์นันท์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเทิง
              Ms.Stacy Kate Tacuyan    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสมศรี แสงศรีจันทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางณัฐธยาน์ บำรุงนิคม    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายศุภฤกษ์ เชื้อขัด    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              Mr.Celestine Che Neba    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวปณาลี เทพรักษา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 003( วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.862265134687952,99.76766808389365
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายธีรศักดิ์ น้ำใส
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นายอานนท์ วนาอภิบาล
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายทักษดนัย บุญจวง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางรติภัคธีมาณ์ หลวงทน
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวฐิติยา เรืองคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางเกลียวพันธ์ หงษ์ทอง
   5. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวกัลยรัตน์ สิงห์ทอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวฐิตารีย์ จันทรวัทน์
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวกชพรรณ พิมมาตร
   7. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายจอแสง -
   ครูผู้ควบคุม    2. นางทัตพิชา จิโนคุณ
   8. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวสิริภัสรา บางพุก
   ครูผู้ควบคุม    2. นางพิไลวรรณ ไทยกล้า
   9. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวสิรีธร สินเหล็ก
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววศินี สิริคุณาลัย
   10. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวพัชรี ทองแจ่ม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรชกร อินทพรโสภิต
   11. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายรัตนไชย ยอดบุญลือ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางชลธิชา ชลประทาน
   12. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
   นักศึกษา    1. นางสาวพิมผกา สิทธิโม๊ะ
   13. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายเจษฎาบดินทร์ จู่มา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสุธาสินี ถาแยง
   14. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวสุกัญญา ขัติกุล
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวทิพย์วิมล พรรัตนพิทักษ์