4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายสุทธิพงษ์ โชติพิสุทธิเมธี    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวพรหทัย วังซ้าย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวกิตติยา สายทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวอำภา สุภาพ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสุนันท์ พรมประกอบ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นางสาวธันยพร สุรินทร์คำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นางสาวศิริฉาย เปี้ยตัน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางวรางคณา สุกาญจน์กุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นายอนุพล บุญศรี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายกิติพงษ์ ปั่นป่า    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวรัศมี ตาหลวง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวโสพิศ วงศ์คำลือ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวปนัดดา พึ่งศิลป์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายจำนง นิรังสวรรค์ เชฟ    ผู้ตัดสิน   
              รศ.จริยา เดชกุลชร    นักวิชาการผูุ้ตัดสิน   
              นางฉัตรวิมล พิมพ์น้อย    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นางอุมาพร แขดอน    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นายไวภพ แซ่ปิง    เชฟผู้ตัดสิน   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวกิตติวรรณ มาทน
   นักศึกษา    2. นางสาวสุพัตรา หนูหิรัญ
   นักศึกษา    3. นายณัชพล สุขมาก
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวสุกานดา ปานช้าง
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นางสาวพจณิชา ศรีสิทธิสวัสดิ์
   นักศึกษา    2. นายภูรินท์ ทินน้อย
   นักศึกษา    3. นายณัฎฐกิตติ์ เตจา
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวพัทธนันท์ ยิ้มยวน
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวศิรดา ลาจันทร์
   นักศึกษา    2. นางสาวสุกัญญา วันนาจร
   นักศึกษา    3. นายอนุวัฒน์ ดวงจำปา
   4. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายอภิชาติ คำวอน
   นักศึกษา    2. นายอภิพัฒน์ ลิขิตวัฒนไพศาล
   นักศึกษา    3. นายติณณภพ พวงหิรัญ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวธาราทิพย์ ยิ้มทองสุข
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายอนุชา จันโทมุข
   นักศึกษา    2. นายกานต์ แก้วของแก้ว
   นักศึกษา    3. นางสาวรัตติกร วันยะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางมรรษณา จัดดี
   6. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายวิทวัส วิลานนท์
   นักศึกษา    2. นายอาทร ภูกระบิล
   นักศึกษา    3. นางสาวนอต -
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวบุศรินทร์ พิชัย
   7. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายธนศักดิ์ แจ่มสว่าง
   นักศึกษา    2. นางสาวธัญญามาศ สุขแสน
   นักศึกษา    3. นางสาววิมาดา จิตรพินิจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวปรินทร์รัตน์ ภานิชวัชโยธิน
   8. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายทัศนัย หนองหาร
   นักศึกษา    2. นางสาวพิมลพรรณ บุญธวัชศักดิ์
   นักศึกษา    3. นายชวรัตน์ ค้ำมุ้ย
   ครูผู้ควบคุม    4. นางวิภาพร หล้ากันใจ
   9. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาววนัชพร เรือนศรี
   นักศึกษา    2. นางสาววลัยพร มาเยอะ
   นักศึกษา    3. นายพงษ์เพชร มีเจริญ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางอารีรัตน์ ไชยกิติ
   10. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวพิมพ์วิไล หลวงมะลิ
   นักศึกษา    2. นายณัฐดนัย สิทธิมงคล
   นักศึกษา    3. นางสาววรัญญา ใจพิแสง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายผดุงพงศ์ ศรีคำ
   11. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายชาคริต อินคำ
   นักศึกษา    2. นายมิตรภาพ หมื่นสี
   นักศึกษา    3. นางสาวมาติกา ยุทธศาสตร์
   12. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวศศิธร ใจน้อย
   นักศึกษา    2. นายวีรภัทร ชัยวุฒิ
   นักศึกษา    3. นางสาวรจนา นิลฟัก
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสัญญลักษณ์ คำตั๋น