3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              ว่าที่ร้อยตรีฐิติ ทะนันชัย    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวเกสร จงปัญญาวัฒน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวแก้วใจ ดวงมณี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสมาพร คิดศรี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางปรารถนา เชียงส่ง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวปาริชาต สวยรูป    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพลอง
              นายทวีรัตน์ ชัยชนะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายทัศนะ แดนโพธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวรัตติยา กันทร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายณัฐพล ตันขวัญ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
         กรรมการตัดสิน
              นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              ว่าที่ร้อยตรีฐิติ ทะนันชัย    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางนงลักษณ์ สว่างใจธรรม    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวชัญญา บุญบุรี    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นางสมาพร ดีวัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นางสมพร บัวแจ่มรัตนวงศ    ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
              นางกัญญณัช โท๊ะนาบุตร    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางมัทรี รักพงษ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นางสุขใจ ตอนปัญญา    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นางณัฐฏธิดา จินมอญ    ครู วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง    วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
              นายวีระพงษ์ สีห์นาท    ครู วิทยาลัยเทคนิคปัว    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวพัชนี ธรรมริยา    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางศุภลักษณ์ มาจาก    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
              นางเบญจพร อ่ำแจ้ง    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นายณัฐพล ตันขวัญ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายโพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวอรทัย ใจบุญ
   นักศึกษา    2. นางสาววัชราภรณ์ ใจแสน
   ครูผู้ควบคุม    3. นางมัทรี รักพงษ์
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นางสาวจิราภา เพ็งอำไพ
   นักศึกษา    2. นางสาวธัญชนก สกุลอนุตตรีย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางมนัสนันท์ เอี่ยมสวัสดิ์
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายเดชาวุธ กังพิศดาร
   นักศึกษา    2. นายนนทพัทธ์ -
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวเจนจิรา สวรรค์ตรานนท์
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวรุจิรางค์ มนตะคุ
   นักศึกษา    2. นายปฏิภาณ ปัญญาคำ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางอภิญญา กลัดสำเนียง
   5. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวแก้วนพรัตน์ สังข์ทอง
   นักศึกษา    2. นางสาวอุไรวรรณ์ เกตุตรง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายศิรวิทย์ รามสูต
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายปกาศิต เรืองเกษม
   นักศึกษา    2. นางสาวเกศแก้ว สาดสิน
   นักศึกษา    3. นางสาวอรประภาพร บุญเรือง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางวรรณา เทพฉิม
   7. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นางสาวนิรุชา นาระต๊ะ
   นักศึกษา    2. นางสาวโฉมสุดา เหมยคำ
   8. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวน้ำผึ้ง อินเอี่ยม
   นักศึกษา    2. นางสาวสิริลักษณ์ พลวิชัย
   ครูผู้ควบคุม    3. นางพินรัฎ สีตลวรางค์
   9. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐฐินันท์ เพ็ชรศรี
   นักศึกษา    2. นายสรวิศ อินผาจุก
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสุดาวัลย์ ศรีมาลัย
   10. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายศรายุทธ สาคร
   นักศึกษา    2. นางสาวภาสินี ใจมา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวรัตติยา กันทร
   11. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวจันทกานต์ ลุงจอง
   นักศึกษา    2. นางสาวคำหลู่ ลุงจ่าม
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสุดาลักษณ์ อั้นอยู่
   12. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวฐานิตา ชมสุข
   นักศึกษา    2. นางสาวกฤติมาภรณ์ สุดถา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววราภรณ์ วงบุตดี
   13. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวศุภนิดา บุญชู
   นักศึกษา    2. นายอภิวัฒน์ คำมีหล้า
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐพล ต้นขวัญ