1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.7. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายธีรวุธ ยะอูป    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายชาญศักดิ์ ชนันชนะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายโสภณ ทองสว่าง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายนพดล กำมะหยี่    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายธนกร เลิศสกุลณี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายชูชาติ ม่วงโกศัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเกษม รัตนธรรมทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสมเพชร เรือนสิทธิ์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายเสกสรรค์ ขาวสังข์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
              นายกิติภูมิ สุริคำ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช.2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
              นายเกษม รัตนธรรมทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสุริยา สายใจดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายพิเชษฐ์ เกียรติวิภาค    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
              นายวรวิทย์ เคหา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเพทาย บัวงาม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นายชุติเดช พรมแก้วงาม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายเฉลิมภพ ใจวงศ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเทิง
              นายบุญเป็ง รัตนะ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
              นายรังสรรค์ ทุเรียน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
              นายพลตรี สังข์ศรี    ประธานกรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายวราเทพ อุ่นคำ
   นักศึกษา    2. นายรัชกร อินทพงษ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุรศักดิ์ ทองสุระวิโรจน์
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายณัฐพงษ์ คำจู
   นักศึกษา    2. นายยุทธการณ์ มีฐานะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายอนุวัฒน์ สุ่มงาม
   นักศึกษา    2. นายภูมิพิทักษ์ ซ่อนกลิ่น
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายเชน เทพประเสริฐ
   นักศึกษา    2. นายณัฐวุฒิ จันทฤทธิ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายปัญญาคม สารเร็ว
   5. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายบริวัตร โภคทรัพย์
   นักศึกษา    2. นายพิชิตชัย โก่งสอน
   ครูผู้ควบคุม    3. ว่าที่ร้อยเอกรังสรรค์ อิ่มอยู่
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายณัฐชนนท์ ศรีสร้อย
   นักศึกษา    2. นายณัฐสิทธิ์ วีรอาภาชัย
   นักศึกษา    3. นายกรวิชญ์ การะเกตุ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพิชิตชัย จันทร์คีรี
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายพนาวัลย์ จันทร์วัง
   นักศึกษา    2. นายภานุวัฒน์ มูลปะละ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายทศพล ยะติน
   8. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายอรรถพร เพ็งน่วม
   นักศึกษา    2. นายอรรคเดช ไวธัญญาการ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวรานนท์ ปัจฉิม
   9. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเทิง
   นักศึกษา    1. นายพีลพล สีลาสม
   นักศึกษา    2. นายวัศพล เวียงสิมมา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเฉลิมภพ ใจวงศ์
   10. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายทิวา เสกสรรค์พนาไพร
   นักศึกษา    2. นายอรรถพงศ์ ตาอ้าย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนายอนุสรณ์ อินต๊ะแสน
   11. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายคุณากร ศรีละออง
   นักศึกษา    2. นายธนกร โลหะเวช