1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอัศวิน ข่มอาวุธ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายศักดิ์ดา สิมเสมอ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
              นายจักรี น้อยบุตรแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวนันทพร ปินธง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายพรพัฒน์ แข่งขัน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง
              นายธนกิจ เกี้ยวฝั้น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              ว่าที่ ร.ต.ปฏิ ขันคำนันต๊ะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายนพดล ราชลำ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
         กรรมการตัดสิน
              นายอัศวิน ข่มอาวุธ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายสมเจตน์ สุนทรพุกก์    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายมาลัย ทองประดิษฐ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายอนันต์ คงอยู่เย็น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายปรีชา นิลสนธิ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นายณัฐวุฒิ อินสุ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายศรายุธ คำไทย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวิทยา จินดาสิงห์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายทศพล ชัยตันตระกูล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายจิระศักดิ์ แสงหิรัญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายสันติชัย พรมทัน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
              นายศรชัย อาทะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายนพดล ทองดวง    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายนะที จ่ากุญชร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเอกรธัช กรีธาพล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวกันตนา รุกขชาติ
   นักศึกษา    2. นางสาวทัตพิชา บรรดาล
   ครูผู้ควบคุม    3. ว่าที่ ร.ต.ณัฐนนท์ จาคคำ
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นายพิชชากร หนูสิงห์
   นักศึกษา    2. นายนิติภูมิ บุรี
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายภูริทัต กอบเขตรกรรม
   นักศึกษา    2. นายพงศกร มีบุญ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจิณณวัตร สุทธิเดช
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายชินวุฒิ แซ่ท้าว
   นักศึกษา    2. นายพีรพัฒน์ เตชนันต์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวัฒนพงศ์ พรมมา
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายอัครเดช กิจวิวัฒน์วรากุล
   นักศึกษา    2. นางสาวเกตุศินีย์ ผัดดี
   6. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายภาณุภาคย์ คงหนู
   นักศึกษา    2. นางสาวรัตนวรรณ สุทธิประภา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเสริมศักดิ์ จันทสมิต
   7. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายพูนทรัพย์ ป้อมสาหร่าย
   นักศึกษา    2. นายพัชรพล แป้นบูชา
   นักศึกษา    3. นายสืบสกุล โสรวัลย์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวรัญญู วิชาชัย
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายสิทธิชัย แสนอินต๊ะ
   นักศึกษา    2. นายปฏิภาณ อินสม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวัชรพงษ์ สุวรรณเลิศ
   9. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายมอญ ลุงปาน
   นักศึกษา    2. นายพันธกานต์ มาพะเนา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายศรชัย อาทะ
   10. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายสุรเชษฐ์ จินดารัตน์
   นักศึกษา    2. นายวุฒิภัทร น้อยคง
   นักศึกษา    3. นายนพรัตน์ บุญอ่วม
   11. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายณัชพล เหล็กแจ้ง
   นักศึกษา    2. นายถนัดชัย ชื่นชุมพร
   นักศึกษา    3. นายสรรเพชร คุ้มคณะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวอรทัย พรมมา
   12. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญเทิง
   นักศึกษา    2. นายปภาวิน อรัญพูล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนพดล ราชลำ
   13. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายประดิพัทธ์ ธิวัง
   นักศึกษา    2. นางสาวลดาวรรณ กุณาปัน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายโดมชัย จันทราโชติวิทย์
   14. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายธีรพัฒน์ ขันตรีมิตร
   นักศึกษา    2. นายชญาน์วัต แก้วยศ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวดวงฤมล เหมฤดี
   15. อศจ.แพร่    วิทยาลัยการอาชีพลอง
   นักศึกษา    1. นายวรโชติ ค้าไม้
   นักศึกษา    2. นายธนาวุฒิ วิ่งปัญญา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายผดุง สีเขียว