3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.2. สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
         3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              ว่าที่ รต.นครินทร์ สนมฉ่ำ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสุวภัทร แต้วัฒนา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวปรียา ปันธิยะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางเจษฎา วงศ์ใหญ่    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวสุปรียา สันอุดร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางกนกวรรณ มูลมณี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางนันทภรณ์ บุญอิ่ม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายอนุวัต ราชสมบัติ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายพูนศักดิ์ เสือดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
              นางภิญณภัทร ทัศนะภาค    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นางสุภาวกุล ภักดีศรี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวนพวรรณ พรหมศิลป์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางวาสนา สุขมี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวดวงใจ ไตรบุตร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นางเจริญพร ปัญโญใหญ่    กรรมการ    ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
              นางภันทิมา ฟองทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นางสาวสุธีรา กลางจิตร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นางสาวพรสวรรค์ ปันธิ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              ว่าที่ ร.ต. นครินทร์ สนมฉ่ำ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายพูนศักดิ์ เสือดี    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
              นางภิญณภัทร ทัศนะภาค    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นางสุภาวกุล ภักดีศรี    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวนพวรรณ พรหมศิลป์    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางวาสนา สุขมี    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวดวงใจ ไตรบุตร    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นางเจริญพร ปัญโญใหญ่    ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
              นางภันทิมา ฟองทอง    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นางสาวสุธีรา กลางจิตร์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นางรุ่งทิพย์ เตจะโส    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวชื่่นกมล แก้วบ้านฝาย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกนกพร คงเพชรศักดิ์
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวอรสา กะตะโท
   ครูผู้ควบคุม    2. นางภิญณภัทร ทัศนะภาค
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวกิตติยา บุญนาวา
   4. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวหทัยรัตน์ เรือนหิรัญ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุธีรา กลางจิตร์
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวรวีวรรณ วงค์สาย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสุวภัทร แต้วัฒนา
   6. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐนิช นกเสือร้อง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพิกุลทอง ศรีบุญเรือง
   7. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวเอมวิกา เกตุอ่อน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวปุริมปรัชญ์ คำชนแดน
   8. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวเกวลิน มีพิน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสุภาวกุล ภักดีศรี
   9. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวอรนิภา ทองอินทร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางนันทภรณ์ บุญอิ่ม
   10. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวญาณิศา อินทรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพรสวรรค์ ปันธิ
   11. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวสุพรรณษา กระเป๋าทอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางประวีน เพชรป้อ
   12. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวสตรีรัตน์ เขื่อนเก้า
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์