3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.2. สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
         3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              ว่าที่ รต.นครินทร์ สนมฉ่ำ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวปรียา ปันธิยะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางกนกวรรณ มูลมณี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายพูนศักดิ์ เสือดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
              นางสาวนพวรรณ พรหมศิลป์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นางสาวดวงใจ ไตรบุตร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              ว่าที่ ร.ต.นครินทร์ สนมฉ่ำ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายพูนศักดิ์ เสือดี    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
              นางภิญณภัทร ทัศนะภาค    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นางสุภาวกุล ภักดีศรี    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวนพวรรณ พรหมศิลป์    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางวาสนา สุขมี    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวดวงใจ ไตรบุตร    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นางเจริญพร ปัญโญใหญ่    ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
              นางภันทิมา ฟองทอง    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นางสาวสุธีรา กลางจิตร์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นางรุ่งทิพย์ เตจะโส    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางพรรณสิยา นิธิกิตต์สุขเกษม    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวณิชาภัทร รุกขชาติ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกนกพร คงเพชรศักดิ์
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวภัทรนิษฐ์ เรืองศรี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางฐานิต โภคทรัพย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางเบญจวรรณ พัสสร
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดสิงห์
   4. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายอังกฤษ โลหะจินดา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายกฤษดา สุขสว่าง
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวชไมพร ฟูชื่น
   ครูผู้ควบคุม    2. นางอรุณี ลี้จินดา
   6. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายยุทธภูมิ แสนยศ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพิกุลทอง ศรีบุญเรือง
   7. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวปิยวรรณ อินเลิศ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวปุริมปรัชญ์ คำชนแดน
   8. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวลลิตา คุ้มภัย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวเบญจพร น้อยเทียน
   9. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวสุทธิรา นาวัน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอนุวัต ราชสมบัติ
   10. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวกฤติกานต์ ทนันไชย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางจรรยา แก้วมณี
   11. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวพลอยชมพู เอี่ยมอาภรณ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพรหทัย วังซ้าย