1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         1.12.3. ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวิชชาญ ไชยะมี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวอุปมาพร ขาวอ่อน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวิษณุ สิงคะราช    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายธีระพงศ์ มหาวรรณ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวราวุฒิ สว่างวิทย์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายสุชาติ มหายศ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
              นายชัชวาลย์ มูลศรี    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายมณฑล ยะตา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายสุทธิรักษ์ ขำหาญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
              นายกมล วังหมื่น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเกรียงไกร จันทร์ตระกูล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายนิรันดร์ ชมพูธัญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายคมสัน ถมคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายจิรวัฒน์ จักรปิง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายเจน ทะนันไชย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธวัช พรมมาศ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นายวราวุธ หมื่นโฮ้ง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายกิจจา ปัญญาอมรวัฒน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายจักรี จันทสร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวราวุฒิ สว่างวิทย์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ร.ต.อรรถพร ไพทีระกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล    กรรมการ    บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายคามิน คุ่ยจาด
   นักศึกษา    2. นายไชยศิริ แก้วหิรัญ
   นักศึกษา    3. นายนที โกพัฒตา
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายศุภากร สง่างาม
   นักศึกษา    2. นายทัศนะ เชียงแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวัฒนกุล ตาลเมือง
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายสุรชาติ ดีประสิทธิ์
   นักศึกษา    2. นายวฤทธิ์ ฤทธิ์บำรุง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสุภาวดี ภักดีจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสาธิต ศรีวรรณะ
   ครูผู้ควบคุม    5. นายฉัตรเพชร ธงยศ
   4. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
   นักศึกษา    1. นายศักดา บุญมาก
   นักศึกษา    2. นายศักสิฎย์ สรศักดา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายคเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล
   5. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายพีระวัฒน์ สลีอ่อน
   นักศึกษา    2. นายปิยะวัฒน์ สำราญสุข
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกิติกร กองแก้ว
   6. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายกิตติศักดิ์ บุญมา
   นักศึกษา    2. นายภคิน บุญมา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอดิศักดิ์ ศรียะ
   7. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายธนดล แก้วแดง
   นักศึกษา    2. นายวิจัย สำลี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายปิยะชาติ แสงทอง
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายชินวัฒน์ แหยมประเสริฐ
   นักศึกษา    2. นายพิภพ ตินาลา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอดุลย์ สายประสิทธิโชค
   9. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเทิง
   นักศึกษา    1. นายสรจักร วิไล
   นักศึกษา    2. นายธรากร พิณโสดา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนาวิน เข็มครุช
   10. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายณศรายุทธ ก้อกาวิน
   นักศึกษา    2. นายกฤษฎิ์ ฐานานุกูล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายขนิษฐ สิทธิยศ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชุติชัย สมวงษา
   11. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นายณัฐพล สิงห์กรณ์
   นักศึกษา    2. นายทศภณ อิ่นคำ
   12. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายธนวิชญ์ ครุฑา
   นักศึกษา    2. นายภิรานนท์ แป้นด้วง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจิรศักดิ์ สมสา
   13. อศจ.แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
   นักศึกษา    1. นายชวลิต ม้าวิ่ง
   นักศึกษา    2. นายกิตติธัช วันกำมิโก
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเกรียงไกร ไชยะรินทร์