9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมคิด แก้วเตชะ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสถาพร โพธิ์หวี    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายยอดเพชร แพรน้อย    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายไชย จักรอะโน    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางวัฒนาพร ไชยวงค์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสุปัน แพงบุปผา    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
              นายเจริญ ธรรมชาติ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
              นายสุวิชา กล้ายิ่ง    เลขานุการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาญ-แจ่มใส
              นายอัครนิตย์ ล่องชูผล    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายทัศนะ คงเพ็ชรศักดิ์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายกมล สาลิกานนท์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายเจนณรงค์ เนื่องหล้า    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเทอดพล เพชรจันทร์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายอัชฌาย์นัน สงวนวงศ์    กรรมการและเลขานุการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายภาคิน พรมราช    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายสมคิด แก้วเตชะ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสถาพร โพธิ์หวี    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายยอดเพชร แพรน้อย    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายไชย จักรอะโน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางวัฒนาพร ไชยวงค์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสุปัน แพงบุปผา    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
              นายเจริญ ธรรมชาติ    ครูวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล    วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
              นายสุวิชา กล้ายิ่ง    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาญ-แจ่มใส    วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาญ-แจ่มใส
              นายอัครนิตย์ ล่องชูผล    ครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายทัศนะ คงเพ็ชรศักดิ์    ครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายเพลิน พรมราช    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายกมล สาลิกานนท์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายเจนณรงค์ เนื่องหล้า    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเทอดพล เพชรจันทร์    ครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายอัชฌาย์นัน สงวนวงศ์    ครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายธนรักษ์ พูนวิวัฒน์
   นักศึกษา    2. นายพัทธดนย์ สิทธิไกร
   นักศึกษา    3. นายธนบดี ธนาภัทรพร
   นักศึกษา    4. นายนิติภูมิ ราชพัฒน์
   นักศึกษา    5. นายฉัตรชัย นารีบุตร
   ครูผู้ควบคุม    6. นายราม วัฒนสุข
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
   นักศึกษา    1. นางสาวทิพย์สุดา คำใย
   นักศึกษา    2. นางสาวจีราภักดิ์ บัวพา
   นักศึกษา    3. นายนพรัตน์ ศิรประภารัตน์
   นักศึกษา    4. นาย ธีรภัทร แสนพะวัง
   นักศึกษา    5. นายกรวิชญ์ ทันสมยะ
   ครูผู้ควบคุม    6. นายกิตติสัณห์ ญาณะ
   3. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายวัชระพงษ์ นาคจาด
   นักศึกษา    2. นายณัชพล พิบูรณ์
   นักศึกษา    3. นายธีรภัทร เชิดชู
   นักศึกษา    4. นายวีรภัทร คุปต์ธนเศรษฐ์
   นักศึกษา    5. นางสาวภัทราพร มีสุข
   ครูผู้ควบคุม    6. นายพงษ์สิน เกิดคำ
   4. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายพงศธร ตันวีระพันธ์
   นักศึกษา    2. นายนวพล คงสุจริต
   นักศึกษา    3. นายศุภชัย พรหมพุธ
   นักศึกษา    4. นายสรสิช เนียมทอง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายปรัชญา ฤทธิ์ตา
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายศราวุธ จันทร์ทรายมูล
   นักศึกษา    2. นายอัครพงษ์ ขุนทอง
   นักศึกษา    3. นายธรรมนูญ บุญคำเมือง
   นักศึกษา    4. นายญาณาธิป ใจจุล
   นักศึกษา    5. นายกิตติ อรุณศรีวิเชฐ
   ครูผู้ควบคุม    6. นายภูมิ ไพทีระกุล
   ครูผู้ควบคุม    7. นายนิคม ประทุมมาศ
   ครูผู้ควบคุม    8. นายอธิวัฒน์ วงค์ชมภู
   6. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายรชานนท์ พันแพง
   นักศึกษา    2. นางสาวกมลชนก เกตุอู๊ด
   นักศึกษา    3. นายธนกร พุกรอด
   นักศึกษา    4. นายพงศภัค เทพสุข
   นักศึกษา    5. นายโชคชัย ก้อนเสทื้อน
   ครูผู้ควบคุม    6. นายพีระพงศ์ บัวผาย
   ครูผู้ควบคุม    7. นายเทพพิทักษ์ พรเลิศ
   7. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายอัครเดช เสืออ่อน
   นักศึกษา    2. นายธีรภพ ชัยวรรณ์
   นักศึกษา    3. นายอิทธิพัทธ์ คำต้อง
   นักศึกษา    4. นายสหรัฐ สิริพุทธธรดี
   นักศึกษา    5. นายจุฑาภัทร แสงสว่าง
   ครูผู้ควบคุม    6. นายคมสันต์ จันตา
   8. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นางสาวอังคณา ปู่ทุน
   นักศึกษา    2. นายพลอธิป พันธุชิน
   นักศึกษา    3. นายปริญญา ทองใจ
   นักศึกษา    4. นายพงษ์พิสุทธิ์ เขื่อนแก้ว
   นักศึกษา    5. นายชุติพันธ์ ดวงดี
   9. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
   นักศึกษา    1. นายปฏิภาณ บุญเจริญ
   นักศึกษา    2. นายธีรศิษฏ์ เดชนา
   นักศึกษา    3. นายพงศพัฒน์ มณีวรรณ
   นักศึกษา    4. นางสาวรุ้งทิพย์ อยู่มา
   นักศึกษา    5. นายพจน์ชรินทร์ ยังกับ