4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
         4.2.2. ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมบัติ นาหลวง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวสิรินทร์นิชา มณีวรรณ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายอัครินทร์ สมหล้า    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวศศิต์รดา สลี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายธนพิพัฒน์ ระวิวัฒน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายชินโชติ ภูสุวรรณ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายกฤษฎา มาตัน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายณัฐวุฒิ วรรณชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางรุ่งฤดี ยุทธศาสตร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นางเพ็ญพักตร์ มหาวรรณ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวสุกัญญา คำบุญมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นายกนกกร อินต๊ะรัตน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวสุกัญญา คำบุญมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นายณัฐนันท์ คำเขียว    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายอรรถพล ปิยะลังกา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวศรีมุ่ย เมืองยศ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นางสาวสุนิสา ปิ่นเจริญ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นางวันเพ็ญ พุทธฤทธิ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
              นางนงลักษณ์ สวัสดิ์อารี    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวธารทิพย์ เขียวโสภา
   นักศึกษา    2. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิทธิ์
   นักศึกษา    3. นางสาวสริมรัตน์ ผ่องฉวี
   นักศึกษา    4. นางสาวกันยารัตน์ หวังโสม
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาววิลาวัณย์ วรพิมรัฐ
   นักศึกษา    2. นางสาวพนัสดา แย้มแสน
   นักศึกษา    3. นางสาวปิ่นอนงค์ ศรีเพชร
   นักศึกษา    4. นางสาวชลธิชา สุขันธ์
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวธัญญาภรณ์ บุญยืน
   3. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวธันย์ชนก เมืองนาค
   นักศึกษา    2. นายวุฒิพงษ์ บุศบัน
   นักศึกษา    3. นายศิวัช สายทอง
   นักศึกษา    4. นางสาววาริน งอกแสน
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวชมชนก ก๋าวงค์
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวชนิกานต์ จีณะ
   นักศึกษา    2. นายปรเมษฐ์ คันธะชุมภู
   นักศึกษา    3. นายสาริน อิ่มสะอาด
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวฉวีวรรณ เสนอาสา
   5. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา
   นักศึกษา    2. นายชัยนรงค์ เพียราษฏร์
   นักศึกษา    3. นางสาวฉวีวรรณ อัครบุตร
   นักศึกษา    4. นางสาววรรณรดา แสนหิ่ง
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์
   6. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายอภิวัฒน์ โนวุฒิ
   นักศึกษา    2. นางสาวฟองติ๊บ ยอดดี
   นักศึกษา    3. นายณัฐพงค์ คำยงค์
   นักศึกษา    4. นางสาวกัญญารัตน์ เจริญเก่า
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย
   7. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาววราภรณ์ พนาไพศาลกุล
   นักศึกษา    2. นายโยธิน สร้อยฟ้า
   นักศึกษา    3. นางสาวศิริพร กระแสทองดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณัฐนันท์ คำเขียว
   8. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวบุญสิตา เกาะกลาง
   นักศึกษา    2. นางสาวฐิตาพร มางา
   นักศึกษา    3. นางสาวเยาวลักษณ์ มะโนวอน
   นักศึกษา    4. นายอมรเทพ หอมจำปี
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวรสสุคนธ์ ปินตา